Nghiên cứu: Dù thu nhập 100,000 USD nhưng vẫn túng thiếu ở 8 thành phố của California