Số liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần đã giảm xuống mức chưa từng thấy kể từ năm 1969