Số lượng nam giới Trung Quốc trong độ tuổi quân sự nhập cảnh trái phép vào Hoa Kỳ đang gia tăng đáng báo động

Người đứng đầu nghiệp đoàn Tuần tra Biên giới đang cảnh báo về sự gia tăng đột biến số lượng nam giới Trung Quốc trong độ tuổi quân sự nhập cảnh bất hợp pháp vào Hoa Kỳ.