Sri Lanka phản đối nghị quyết mới của UNHRC vì ‘làm hoen ố” hình ảnh của đất nước