Những khó khăn của Sri Lanka đặt ra các nghi vấn cho Trung Quốc