Sri Lanka tính vay thêm Trung Quốc, Ấn Độ để chi trả cho năng lượng