Sự can thiệp vào y tế của liên bang thúc đẩy các lựa chọn điều trị