Sự đáp trả của chúng ta đối với Trung Quốc phải là áp đảo, chứ không phải là ‘tương xứng’