Sự kiện Giáng Sinh ở Tây Úc cấm một nhóm diễn hành vì lo ngại Bắc Kinh