Sứ mệnh chuyển thông báo trục xuất cho người Pháp đầy gian truân của chàng thanh niên George Washington