Tại sao chính quyền Trung Quốc lại liên tục tấn công nền văn hóa Nam Hàn?