Taliban cảnh báo: Hoa Kỳ phải rút quân hoàn toàn trước ngày 11/09