Sáu quốc gia EU cảnh báo về việc mở cửa cho người xin tị nạn Afghanistan