Tấm năng lượng mặt trời từ thực phẩm thải sáng tạo bởi sinh viên Philippines giành được giải thưởng về tính Bền vững của James Dyson