Tấn công mạng mô phỏng vào hệ thống tài chính toàn cầu do Bộ Tài chính Israel dẫn đầu 10 quốc gia phối hợp