Tế Công cảm hóa Thái Hậu trong giấc mộng, viết lời tiên tri về chuông đồng