Tế Công dùng áo cà sa che núi, chuyển gỗ từ giếng cổ