Texas nhận nguyên vật liệu trị giá hàng triệu dollar từ chính phủ liên bang cho bức tường Mexico