Texas: TT Biden đến thăm địa điểm xả súng, DOJ tiến hành đánh giá về phản ứng của cảnh sát