Thăm dò: 90% cử tri lo lắng về lạm phát và nền kinh tế trước cuộc bầu cử giữa kỳ