Hoa Kỳ: Hầu hết các CEO cho biết họ đang chuẩn bị cho cuộc suy thoái