Thẩm phán: Vụ kiện áp dụng luật môi trường chống lại chính sách nhập cư của TT Biden có thể được xét xử