Thần thoại thời Thượng cổ (P.5): Hữu Sào thị dựng cây làm nhà, Toại Nhân thị dùng gỗ đánh lửa