Thành phố Cañon tại tiểu bang Colorado không chỉ có các nhà tù