Thành phố New York chính thức sa thải giáo viên chưa chích ngừa