Thành tích kinh tế của ông Trump tỏ ra tốt hơn mỗi ngày