Thành viên Quỹ Di sản: ESG chỉ là một âm mưu xã hội chủ nghĩa đội lốt thị trường tự do