Thầy giáo già vượt qua khảo nghiệm của Thần Tiên, luyện thành linh dược