Linh đan diệu dược của Tôn Tư Mạc: Lấy đức dưỡng tính, lấy đức dưỡng thân