Thế giới không muốn dính líu đến chủ nghĩa thức tỉnh, nhưng lại vui mừng khi Hoa Kỳ lún sâu