Thêm nhiều công ty tham gia ‘cuộc di cư vĩ đại’ đến các tiểu bang đỏ