Theo báo cáo: Gần 2 triệu hộ gia đình Hoa Kỳ nợ 15 tỷ USD tiền thuê nhà quá hạn