Luật mới của Trung Quốc: Công ty ngoại quốc phải hành động theo lệnh của Bắc Kinh