Thiên cổ anh hùng Tần Thủy Hoàng (P1): Kết thúc phân tranh