Thiên cổ anh hùng Tưởng Giới Thạch (P.17): Coi cái chết nhẹ tựa lông hồng