Thỏa thuận điều đình trị giá 725 triệu USD của Facebook: Người dùng Facebook ở Mỹ có thể yêu cầu phần thanh toán của mình bằng cách này