Người chủ trì chương trình Tucker Carlson rời Fox News, có hiệu lực ngay lập tức