Thông điệp khác biệt rõ rệt giữa Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa trong bầu cử giữa kỳ