Thông điệp thời chiến chiếm lĩnh các bảng yết thị ở miền tây Ukraine