Thủ tướng Anh Quốc cảnh báo: Đừng đưa trẻ rời trường học trước Giáng Sinh