Thủ tướng Hungary cảnh báo phương Tây trước sự tiếp quản của cộng sản