Thủ tướng Netanyahu: Tổ chức khủng bố Palestine đã ẩn náu trong cùng tòa nhà với Associated Press và Al Jazeera