Thực phẩm và binh lính: Hai điểm yếu chiến lược của Trung Quốc