Chi tiêu quân sự toàn cầu đạt mức cao mới: 2.24 ngàn tỷ USD