Thượng viện bỏ phiếu bác bỏ chính sách mã kim của SEC, TT Biden hứa sẽ phủ quyết nghị quyết chung

11 thành viên Đảng Dân Chủ tại Thượng viện đã cùng với các thành viên Đảng Cộng Hòa bác bỏ hướng dẫn của SEC về mã kim.