Thượng viện Hoa Kỳ thông qua Đạo luật CHIPS trị giá 280 tỷ USD cho chất bán dẫn trong nước