Thượng viện Hoa Kỳ thông qua nghị quyết vô hiệu hóa quy tắc phát thải khí nhà kính của TT Biden

Quy tắc phát thải khí nhà kính sẽ buộc các sở giao thông vận tải tiểu bang phải đo lượng khí thải liên quan đến giao thông vận tải của họ và đặt ra các mục tiêu giảm thiểu.