Thượng viện không đồng ý dùng quỹ liên bang để phục vụ cho lợi ích của Trung Quốc

Luật sửa đổi ngăn chặn việc sử dụng các khoản phân bổ ngân sách để cung cấp “bất kỳ lợi ích tài chính nào” cho các tổ chức Trung Quốc.