Thượng viện Texas thông qua luật chấm dứt tiếp tay cho hoạt động thu hoạch nội tạng cưỡng bức của Bắc Kinh