Thuyết Sắc tộc Trọng yếu đang hoành hành, thắng lợi nghiêng về phái bảo tồn truyền thống